Staatsarchiv Amberg
Fürstentum Pfalz-Neuburg, Pflegamt Velburg